Polityka korzystania ze strony www

Data ostatniej modyfikacji: 15 sierpień 2011 r.
Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich produktów i usług oferowanych przez firmę LIWI.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy skontaktować się z nami za pośrednictwem naszej witryny lub poczty tradycyjnej, pisząc na adres
LIWI S. C. Witold Lipiec , Robert Florczak
Ul. Lucerniana 27,
95-030 Rzgów
Stara Gadka K/Łodzi
POLAND

Gromadzone informacje i sposoby ich wykorzystania

Możemy gromadzić następujące typy informacji:

  • Informacje podawane przez klienta – podczas rejestracji w celu założenia konta w LIWI prosimy klienta o podanie danych osobowych. Informacje podane przez klienta na koncie możemy łączyć z informacjami z innych usług LIWI w celu zwiększania przydatności produktów i usług oraz podnoszenia ich jakości.
  • Pliki cookie – gdy klient odwiedza witrynę LIWI, wysyłamy do jego komputera lub innego urządzenia co najmniej jeden plik cookie. Stosowanie plików cookie umożliwia podnoszenie jakości naszych usług dzięki przechowywaniu preferencji klientów, poprawianiu wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych reklam oraz śledzeniu trendów, dotyczących na przykład sposobów wyszukiwania informacji.
  • Informacje w dziennikach – gdy uzyskujesz dostęp do usług LIWI za pośrednictwem przeglądarki, aplikacji lub innego klienta, nasze serwery automatycznie rejestrują pewne informacje. Dzienniki serwerów mogą zawierać takie informacje, jak żądanie sieciowe, rodzaj interakcji z usługą, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania oraz co najmniej jeden plik cookie, który pozwala jednoznacznie zidentyfikować przeglądarkę lub konto klienta.
  • Komunikacja z klientami – możemy przechowywać wiadomości e-mail i inną korespondencję skierowaną do firmy LIWI, aby móc odpowiadać na pytania, reagować na zgłoszenia i udoskonalać nasze usługi. Możemy gromadzić i przechowywać informacje dotyczące wiadomości SMS wymienianych z naszymi usługami zapewniającymi taką funkcjonalność. Adres e-mail klienta może zostać użyty do nawiązania z nim kontaktu w sprawie naszych usług.
  • Usługi stowarzyszone LIWI w innych witrynach – niektóre nasze usługi oferujemy w innych witrynach lub za ich pośrednictwem. Dane osobowe podawane w tych witrynach mogą być przesyłane do firmy LIWI w celu umożliwienia świadczenia usługi. Takie informacje przetwarzamy zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.
  • Inne witryny – niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie usług LIWI. Nie sprawujemy kontroli nad witrynami wyświetlanymi jako wyniki wyszukiwania, witrynami zawierającymi produkty lub usługi LIWI ani nad linkami w różnych naszych usługach. Inne witryny mogą umieszczać własne pliki cookie lub inne pliki na komputerze klienta, zbierać dane lub żądać podawania danych osobowych.

Oprócz wyżej wymienionych celów możemy wykorzystywać zgromadzone informacje do:

  • 1. udostępniania, utrzymywania, ochrony i udoskonalania naszych usług i produktów;
  • 2. ochrony praw i własności firmy LIWI oraz klientów.

Informacje te mogą zostać użyte w innym celu niż podany podczas ich gromadzenia wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody klienta.

Możliwości wyboru

Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie, ale klient może zmienić te ustawienia, aby móc odrzucać wszystkie pliki cookie lub uzyskiwać informacje o próbach ich przesłania. Jednak w przypadku wyłączenia obsługi plików cookie niektóre funkcje lub usługi LIWI mogą nie działać prawidłowo.

Udostępnianie informacji

Udostępniamy dane osobowe innym firmom lub osobom spoza firmy LIWI wyłącznie w następujących okolicznościach:

  • – Klient wyraził zgodę. W celu udostępnienia jakichkolwiek poufnych danych osobowych prosimy o wyrażenie na to zgody.
  • – Uważamy, że udzielenie dostępu, umożliwienie użytkowania, zabezpieczenie lub ujawnienie takich informacji jest w uzasadnionych okolicznościach konieczne do (a) spełnienia wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procedur prawnych lub prawomocnego żądania instytucji państwowych, (b) egzekwowania odpowiednich Warunków korzystania z usługi, włącznie z badaniem ich możliwych naruszeń, (c) wykrywania, zapobiegania lub rozwiązywania w inny sposób problemów dotyczących oszustwa, bezpieczeństwa lub kwestii technicznych, (d) zapewnienia ochrony przed szkodami dotyczącymi praw, tytułów własności lub bezpieczeństwa firmy LIWI i klientów oraz zagrożeniami bezpieczeństwa publicznego zgodnie z wymogami prawa i w zakresie przez nie dozwolonym.

W przypadku fuzji, przejęcia lub dowolnej formy sprzedaży firmy LIWI bądź niektórych lub wszystkich jej aktywów zapewnimy poufność wszelkich danych osobowych wykorzystywanych w takich transakcjach oraz powiadomimy klienta przed przeniesieniem jego danych osobowych i objęciem ich inną Polityką prywatności.

Bezpieczeństwo informacji

Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz środki bezpieczeństwa, w tym odpowiednie algorytmy szyfrowania i fizyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe.
Dostęp do danych osobowych jest ograniczony i mają go tylko pracownicy firmy LIWI, dla których jest on niezbędny w celu przetwarzania danych. Osoby te są związane zobowiązaniami zachowania poufności i w razie niedopełnienia tych zobowiązań podlegają środkom dyscyplinarnym, włącznie z wypowiedzeniem umowy i ściganiem karnym.

Uzyskiwanie dostępu do danych osobowych i ich aktualizowanie

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić klientom usług LIWI dostęp do ich danych osobowych oraz możliwość poprawiania błędnych informacji i usuwania tych danych na żądanie, o ile ich zachowanie nie jest konieczne w związku z wymogami prawa lub legalnymi celami dotyczącymi prowadzenia działalności. Przed zrealizowaniem takich żądań prosimy klientów o zidentyfikowanie się i wskazanie informacji, które mają zostać udostępnione, poprawione lub usunięte. Możemy odmówić realizacji żądań bezzasadnie przesyłanych wielokrotnie lub systematycznie, wymagających nadmiernych nakładów prac technicznych, prowadzących do naruszenia prywatności innych osób, skrajnie trudnych do zrealizowania (na przykład dotyczących informacji znajdujących się w kopiach zapasowych na taśmach) lub do których dostęp nie jest faktycznie konieczny. Udostępnianie i poprawianie danych jest bezpłatne z wyjątkiem przypadków, w których wymaga to nadmiernego nakładu pracy.

Przestrzeganie zasad

Firma LIWI przestrzega polskich zasad ochrony danych osobowych w zakresie powiadamiania, możliwości wyboru, przekazywania, bezpieczeństwa, integralności danych, dostępu i egzekwowania oraz jest zarejestrowanym uczestnikiem programu ochrony danych osobowych .
Firma LIWI regularnie kontroluje zgodność swoich działań z niniejszą Polityką prywatności. W przypadku otrzymania oficjalnej skargi na piśmie firma LIWI skontaktuje się z autorem skargi w celu jej rozpatrzenia. Będziemy współpracować z odpowiednimi instytucjami nadzorczymi, w tym z lokalnymi urzędami ochrony danych, w celu rozstrzygnięcia wszelkich skarg dotyczących przekazywania danych osobowych, których nie można rozstrzygnąć bezpośrednio między firmą LIWI a zainteresowaną osobą.

Zmiany niniejszej Polityki prywatności

Należy pamiętać, że niniejsza Polityka prywatności może czasami ulegać zmianom. Prawa klienta wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody klienta. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób.

Znaki Firmowe, Nazwy Handlowe, Prawa Autorskie oraz Ograniczenia

Strona internetowa LIWI jest prowadzona i kontrolowana przez właściciela – firmę LIWI. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Treść tej strony internetowej (oraz jej zawartość w całości: teksty, zdjęcia, rysunki itp) stanowi właśność firmy LIWI  i jest jest prawnie chroniona prawami autorskimi, znakiem firmowym i w szczególności przez przepisy o ochronie własności intelektualnej.
Prawa te podlegają międzynarodowym i ogólnoświatowym regulacjom oraz umowom dotyczacącym praw autorskich oraz ustawom o ochronie danych i przepisom o komunkacji.
Wszelkie prawa do treści strony internetowej zastrzeżone są dla LIWI  lub partnerów lub podmiotów dostarczających treści, sponsorów, które przekazały LIWI prawo do prezentowania ich produktów i usług na swojej stronie internetowej.
Treść tej strony jak również dowolnej innej strony, której właściciel jest partnerem lub prowiderem LIWI lub, która przez takich partnerów LIWI jest kontrolowana i administrowana, przeznaczona jest jedynie do prywatnego, niekomercyjnego użytku.
Jeżeli nie wskazano inaczej, użytkownicy tej strony interentowej mają prawo przeglądać tę stronę i drukować lub zapisywać pliki z materiałami zamieszczonymi na tej stronie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, pod warunkiem, że nie usuną z takich wydruków bądź plików informacji o prawach autorskich i innych prawach, ani żadnych innych adnotacji dokonanych przez LIWI lub inny uprawniony podmiot.
Kopiowanie, zmienianie treści, wyświetlanie, sprzedawanie, rozpowszechnianie, umieszczanie w Internecie, przetwarzanie w celach komercyjnychm, udostępnianie w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych lub przekazywanie materiałów zawartych na stronie LIWI w inny sposób i na innych nośnikach (w tym przesyłanie pocztą elektroniczną), bez pisemnej zgody ze strony LIWI i podmiotów uprawninych, partnerów lub prowiderów jest zabronione.
Bez pisemnej zgody LIWI,  podmiotów uprawnionych lub jej partnerów bądź prowiderów itp. wszelkie ww. czynności oznaczają naruszenie praw własności i praw autorskich, nazw handlowych i produktów LIWI, podmiotów uprawnionych lub jej partnerów bądź providerów itd.
Nazwy handlowe, nazwy produktów lub inne oznaczenia indywidualizujące, w tym graficzne, umieszczone na tej stronie internetowej stanowiące chronione znaki towarowe podlegają ochronie prawnej, a jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą LIWI i/ lub uprawnionych podmiotów. Bez zgody pisemnej ze strony LIWI lub uprawnionych podmiotów użytkownik nie może umieszczać ww. nazw handlowych, znaków firmowych, logo, treści itd. na swoich stronach internetowych ani przenosić ich poprzez framing na inne strony internetowe.